SEDI > Ragusa
Ragusa
Responsabile
asascaro@unifidisicilia.it Alessandro Sascaro
Contatti
dfilippello@unifidisicilia.it Daniele Filippello
INFO
Via Psaumida, 38 — 97100 Ragusa
Tel. 0932.220115 inforagusa@unifidisicilia.it

CNA di Ragusa
Sedi
www.cnaragusa.it
Info
Via Psaumida 38 — 97100 Ragusa
Tel. 0932.686144 Fax 0932.686151